تقویم سال تحصیلی 98-97

تقویم تحصیلی ۱۳۹8-۱۳۹7

آموزش مجازی

ترم اول:

آغاز ترم:

8 مهر 1397

September 30, 2018

تاریخ آزمون:

1-2 اسفند۱۳۹۷

February 20-21 , 2019

ترم دوم:

آغاز ترم:

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

March 9, 2019

تاریخ آزمون:

20  تیر ۱۳۹8

July 11 , 2019

قابل توجه دانش پژوهان محترم:

جدول امتحانات، بصورت تفکیکی برای سالهای اول، دوم و سوم تحصیلی متعاقباً اعلام می گردد.

Last modified: Monday, 13 Khordad 1398, 3:01 PM